Adxudicación provisional da renovación da rúa do Vilar en Palmeira

O Concello de Ribeira adxudicou de xeito provisional as obras da renovación de servizos na rúa do Vilar (Palmeira). A empresa que obtivo a mellor puntuación durante o proceso de licitación foi Excavaciones Nima, S.L., conforme a unha proposta de 100.015 euros, IVE incluído.

O obxectivo que se persegue con este proxecto reside en renovar os servizos urbanos de auga potábel, saneamento e pluviais, xa moi antigos, e con tal motivo redactouse un proxecto técnico que inclúe as seguintes accións:

• Auga: substituirán as tubaxe existente por outras de PVC de alta densidade con 160 milímetros de diámetro e 300 metros de lonxitude, realizando as acometidas aos inmóbeis.

• Saneamento de fecais: instalarase un colector de PVC de 315 milímetros de diámetro e 300 metros de longo. Disporanse pozos de rexistro cada 35-40 metros e nas conexións cos colectores existentes.

• Pluviais: disporase un colector de PVC de 315 de diámetro e 300 metros de longo que conducirá as augas por gravidade ata a rede existente na rúa do Barreiro. Colocaranse arquetas sumidoiros cada 30 metros e pozos de rexistro a algo menos de 40.

A intervención comporta un investimento de 134.602,26 euros, con IVE, enmarcados no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+ 2019.

O prazo de execución son catro meses.