En Ribeira aberto o prazo de solicitudes da bolsa de emprego para a contratación de socorristas

O Concello de Ribeira, tal e como anuncia o BOP deste 24 de maio, abriu o prazo de presentación de solicitudes para todas as persoas que desexen formar parte da bolsa de emprego para a contratación laboral temporal do persoal para a prestación do Servizo de Salvamento e Socorrismo Acuático nas praias do municipio durante o verán 2021.

As solicitudes para tomar parte no proceso selectivo faranse mediante instancia no Rexistro Xeral do Concello durante un prazo de dez días hábiles iniciadas a partir deste 25 de maio.

As praias ás que, en principio, se pretende dar este servizo son as seguintes: praia de Coroso, praia do Vilar e praia da Ladeira, “sen prexuízo de calquera variación que poida xurdir por motivos da organización do servizo”.

A contratación realizarase a xornada completa (40 horas semanais), que se prestarán en horario que se distribuirá segundo as necesidades e organización do servizo, en quendas de mañá ou de tarde, todos os días da semana, cos descansos que regulamentariamente correspondan.

A duración do contrato será de dous meses e dez días, prevíndose o inicio da relación laboral na data de 1 de xullo, se ben, en función das necesidades do servizo e, sobre todo, das condicións meteorolóxicas existentes, poderase adiantar ou adiar o inicio da relación laboral en todos os areais nis que se vaia a prestar este servizo ou naquelas praias que mais o demanden polas súas características.

As bases da convocatoria dispoñen requisitos específicos segundo a modalidade de socorrista: xefe de praia, socorrista acuático ou socorrista terrestre.

Máis información na web de Ribeira.