En Boiro 159 aspirantes presentáronse ás probas para cubrir tres prazas de Policía Local

O departamento de Persoal do Concello de Boiro realizou esta mañá as probas para a provisión en propiedade de tres prazas de policía local na modalidade de funcionario/a de carreira, correspondentes á Oferta de Emprego
Público do Concello de Boiro. Os exames realizáronse nas instalacións do IES Espiñeira.
As persoas aspirantes deben cumprir cos requisitos esixibles para acceder ao emprego público e tamén posuír a titulación de bacharel técnico e os permisos de conducir das clases A2 e B. Esta mañá realizáronse o primeiro
e segundo exercicio da oposición, unha proba de avaliación de coñecementos, consistente na realización por escrito dun cuestionario de 100 preguntas tipo test e tamén unha proba de avaliación do coñecemento en lingua galega, na
que os aspirantes tiveron que facer a tradución dun texto do galego ao castelán e outro do castelán ao galego.
Os dous exercicios do exame realizáronse esta mañá no IES Espiñeira, aos que se presentaron un total de 159 aspirantes dos 318 convocados.
Ademais dos membros do tribunal, para o correcto desenvolvemento das celebración das probas colaboraron unha trintena de persoas de persoal municipal para control e organización.