En Boiro convócase un proceso selectivo para unha listaxe de técnicos de turismo

O Concello de Boiro convocou un proceso selectivo para a confección dunha listaxe de contratación laboral temporal para técnicos de turismo. O prazo de presentación de solicitudes será de dez días hábiles e estará aberto a partir deste martes 2 de marzo. O obxecto da convocatoria é “a creación dunha lista de técnicos de turismo para a contratación laboral temporal segundo necesidade”. O número máximo de integrantes da lista establecese en 20 persoas candidatas e o sistema de acceso será de oposición libre.

O Concello explica que as persoas candidatas deben estar en posesión do título de Técnico Superior en Guía, Información e Asistencia Turística ou posuír a titulación de Técnico de Empresas e Actividades Turísticas, grao en Turismo; en Ciencias Empresariais e Turismo; en Historia da Arte; Humanidades, Xeografía e Ordenación do Territorio ou Historia. Ademais, deberán posuír, como mínimo, o CELGA 4 ou equivalente, ter mais de 16 anos e non atoparse incuso en causas de incompatibilidade ou incapacidade.

A oposición vai constar de tres exercicios de carácter obrigatorio. O primeiro deles será unha proba de 50 preguntas tipo test relativas á historia de Boiro e á súa comarca, á realidade física e xeográfica do termo municipal e aos recursos patrimoniais e turísticos que posúe. O segundo exercicio consiste na realización dun ou varios supostos prácticos relativos ás funcións a desenvolver no posto de traballo de técnico/a de turismo. O terceiro dos exercicios será unha proba de lingua galega para aquelas persoas que non acrediten posuír, como mínimo, un nivel CELGA 4 ou equivalente.

O prazo de presentación de solicitudes será de dez días hábiles a contar dende este martes 2 de marzo e a documentación requirida deberá presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Boiro, aberto de luns a venres en horario de 9.00 a 13.30 horas, ou mediante a Sede Electrónica. O anuncio da convocatoria e as bases con toda a información están a disposición das persoas interesadas na web municipal (www.boiro.gal) ou na portería da Casa Consistorial.