En Boiro convocado un proceso selectivo para crear unha listaxe de contratación de peóns

O Concello de Boiro informou este martes 23 da convocatoria dun proceso selectivo para elaborar unha listaxe de contratación de peóns. Esta listaxe, que se vai crear con cargo á subvención PEL-Concellos (Deputación da Coruña) concedida ao Concello de Boiro por un importe de 103.996,35 euros, terá aberto o prazo de presentación durante cinco días hábiles, contando dende este 24 de febreiro.

Nas bases especifícase que a2s persoas candidatas deberan ter cumpridos os 16 anos; non padecer enfermidade nin defecto físico ou psíquico que impida o desenvolvemento das funcións propias deste traballo; non atoparse incuso en causas de incompatibilidade ou incapacidade; non ser despedido mediante expediente disciplinario de ningunha administración publica: estar en situación de desemprego e estar en posesión, como mínimo, de 2ºESO ou equivalente”. Ademais as persoas aspirantes “deben estar nalgunha situación de exclusión laboral”.

O sistema de acceso vai ser mediante concurso-oposición libre e o numero máximo de integrantes da lista será de 20. A oposición constara de tres exercicios de carácter obrigatorio. O primeiro deles será a contestación por escrito dun cuestionario de 20 preguntas, o segundo exercicio consistira na realización dunha proba oral sobre as funcións a desenvolver no posto de traballo e o terceiro deles unha proba de coñecemento de lingua galega para as persoas que non puidesen acreditar o coñecemento de lingua galega. Na fase de concurso valorarase a experiencia profesional e os programas de capacitación, formación e integración no mundo laboral.

O modelo de instancia e toda a documentación requirida pode presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Boiro, con atención ao publico de luns a venres de 9.00 a 13.30 horas, ou mediante a Sede Electrónica. As bases da convocatoria e toda a información está a disposición das persoas interesadas na web municipal.