Habilitada unha ferramenta para a consulta do uso e ocupación territorial dos concellos litorais

O Consello da Xunta, na súa reunión celebrada esta mañá, coñeceu o contido do Informe sobre o mapa de usos e coberturas do solo a escala 1/5.000 nos concellos da costa galega. Deste xeito, a Xunta facilita á sociedade galega o acceso, de xeito libre e gratuíto, ao visor SIOSE 5K con información xeométrica e temática de gran precisión sobre o uso e ocupación territorial a nivel de parcela catastral nos 85 concellos do
litoral de Galicia. Esta base de datos ofrece información espacial de 527.000 Has, máis de 4 millóns de parcelas, dunha zona de alta complexidade territorial, como é a costa galega.
Para a elaboración deste visor, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda – a través do Instituto de Estudos do Territorio- levou a cabo un traballo minucioso e exhaustivo de fotointerpretación e emprego de distintos algoritmos e fontes, como o Sixpac, catastro municipal, mapa forestal, cartografía base, datos LiDAR, a rede hidrográfica e de estradas… que deu como resultado esta completa base de datos con información a nivel de parcelas catastrais cunha escala de 1/5.000, fronte á escala 1/25.000 que se viñan empregando neste tipo de mapas temáticos.
O resultado é unha información espacial para cada un distintos grupos temáticos, como coberturas artificiais, cultivos, pastos, arborado forestais, matogueira, terreos sen vexetación, coberturas húmidas e de auga; e dentro de cada un deles clasifícanse ata 51 coberturas e atributos correspondentes. Deste xeito, grazas á consulta da cartografía pódense discriminar zonas de horta, viñedos existentes, coníferas ou cantís; e coñecer cales se poden considerar en abandono, no caso dos atributos dos cultivos, ou as zonas queimadas (atributo) para o arborado forestal.
Grazas a esta ferramenta coñécese que é o que sucede no territorio, como evoluciona e como se debe xestionar. É un produto que fai que podamos falar del como un mapa económico ao ofrecer información sobre o que existe e uso que se lle fai ao territorio, como tamén sobre a potencialidade do mesmo.
En definitiva, permite á sociedade en xeral, e sobre todo a aquelas disciplinas e actividades que modulan e interveñen no territorio, identificar o estado real dun solo ou ámbito e facer as primeiras análises para o desenvolvemento da súa actividade.
Características técnicas
O visor SIOSE 5K, xunto coa base topográfica de Galicia, constitúe os cimentos para calquera proxecto de carácter territorial e, o conxunto de ambos, formarán o inventario básico territorial de Galicia.
Esta base de datos é unha ferramenta para coñecer como evoluciona e varía o territorio, pois ofrece unha cartografía coa máxima resolución, ao achegar información de coberturas do solo a nivel de parcela catastral; información de usos do solo en coberturas artificiais; facilita a integración dos datos oficiais existentes das distintas bases de datos, o seu procesamento masivo e coordina a súa produción a nivel nacional, así como unha semiautomatización do proceso, que posibilite redución de custos e maior frecuencia de actualización.
A información que reporta serve para, ademais de elaborar estudos dinámicos sobre a evolución da ocupación do solo, análise e avaliación de procesos territoriais, como a perda de superficie agrícola ou selado de solo, estudos de riscos naturais. No eido do urbanismo é un referente esencial para a ordenación, planificación e xestión do territorio e desenvolvemento territorial sustentable; así como para analizar e afondar sobre aspectos relacionados cos procesos de xeración urbana, como as superficies
construídas, en construción ou tipoloxías construtivas.
Un último aspecto é que se suma ao expediente electrónico, polo que resulta
imprescindible seguir traballando nun novo modelo de xestión administrativa, no que se incorpore a compoñente xeográfica como elemento necesario do expediente electrónico. Esta circunstancia tamén favorece a eficiencia no gasto público, ao evitar a duplicidade dos recursos públicos.
A Comunidade galega espera que esta base de datos SIOSE 5K para os concellos costeiros se converta no referente para a consulta cartográfica e o modelo a seguir, tanto a nivel local, nacional e mesmo europeo, pola súa versatilidade, especificidade, capacidade de actualización e a alta resolución que presenta, tanto a nivel temático como espacial.