Aberto en Boiro o prazo para unha selección de técnico/a de administración xeral

O Concello de Boiro abriu o prazo de presentación de solicitudes para un proceso selectivo de técnica/o de administración xeral. O prazo, de dez días hábiles manterase aberto dende este luns 28. As bases da convocatoria e modelo de instancia están a disposición das persoas interesadas na web municipal.

En concreto, o obxecto desta convocatoria é “a selección de persoal para a formación dunha bolsa de emprego de técnicos/as de administración xeral do subgrupo A1, que permita a cobertura interina”. O proceso farase mediante oposición, con tres probas que incluirán un exame escrito cunha enquisa de cen preguntas, unha proba escrita de resolución dun ou varios casos prácticos e unha comprobación de coñecemento de lingua galega.

O Concello explica que as persoas aspirantes deberán cumprir unha serie de requisitos como son “o de estar en posesión do título de grao, licenciatura, enxeñaría, arquitectura ou equivalente, ter cumpridos os 16 anos e non pasar a idade máxima de xubilación forzosa, non ter sido separado mediante expediente disciplinario de calquera das Administracións Públicas, ter a nacionalidade española e posuír a capacidade funcional para o desenvolvemento das tarefas”.

O prazo de presentación de solicitudes, de dez días hábiles a contar dende a publicación das bases no BOP, está aberto dende hoxe e ata o día 12 de decembro. Toda a documentación requirida debe presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Boiro, aberto de luns a venres en horario de 9.00 a 13.30 horas, ou a través da Sede Electrónica.