“A Galicia pesqueira en Europa”. José Manuel Pena


A importancia pesqueira de Galicia non se corresponde co papel que xoga, esta Comunidade do Estado, na política pesqueira que emana da Unión Europea. Esta pode lexislar en materia pesqueira sobre a preservación de recursos e
explotación racional, os topes de capturas para determinadas especies así como sobre as paradas biolóxicas, descártelos,
os sistemas de tratamento e comercialización…., sen contar coa opinión do sector pesqueiro galego.
A trazabilidad e a calidade das especies pesqueiras galegas están por encima da maioría do resto dos países europeos e con todo, case sempre, saen máis prexudicadas pola falta de representatividade da pesca galega nos diferentes foros europeos. Por iso a Consellería do Mar debería presionar ao goberno do Estado para que Galicia conte co peso específico que lle corresponde ao ser unha das rexións máis importantes en materia pesqueira, ademais de que as especies capturadas son destinadas ao consumo humano e non á industria transformadora, como ocorre noutros
países do norte europeo.
Por outra banda Galicia ten que ir pensando en reducir as súas capturas e buscar maior rendibilidade económica a través das marcas de calidade e denominacións de orixe que lles supoña uns maiores beneficios cun menor esforzo pesqueiro. Tamén limitar as importacións, de especies competitivas, doutros países non comunitarios e reducir drasticamente as axudas públicas para o que é unha actividade privada e que ten que sosterse cos seus propios recursos.
Potenciar os leitos de comercialización e que a maioría dos dirixentes pesqueiros asuman as súas responsabilidades cando escasean certas especies deixando de culpabilizar diso sempre á administración. A maioría das veces é por unha evidente sobreexplotación dos recursos e unha
nefasta política de vedas e paros biolóxicos contrarios aos propios ciclos naturais das especies afectadas.