“Comisións bancarias”. Por José Manuel Pena

É xa unha práctica demasiado habitual que moitas entidades financeiras actúen en contra dos usos e boas prácticas bancarias ao cobrar polos gastos de correos e outro tipo de comisións como de apertura, xestión ou mantemento de contas, sen informar previamente os usuarios e clientes, como é preceptivo de acordo coas esixencias da transparencia informativa, evitando así as comisións abusivas.

O Banco de España esixe que sendo a concesión de préstamos hipotecarios e demais transaccións financeiras unhas operacións habituais das entidades de crédito, e sendo obrigación dos profesionais desas actividades, os que deben ofrecer unha información considerablemente axustada á efectividade dos custos e gastos inherentes a estas operacións, #a fin de que os clientes, e previamente á contratación, coñezan con razoable aproximación a totalidade de cargas que deben asumir e en que prazos temporais.

O coñecemento expreso, por parte do usuario e cliente das condicións bancarias, é necesario para que poidan decidir, libremente, se acepta ou non, devanditos custos, posibilitándolle, caso de non resultar do seu interese, a resolución do contrato e consiguientemente evitando os prexuízos económicos. Desgraciadamente, cada vez, hai máis prácticas financeiras abusivas e irregulares e así o fai constar nos seus respectivos informes anuais o propio Banco de España.

Edificio do Banco de España. Madrid