Rianxo activa axudas nos alugueiros de vivenda habitual para minimizar o impacto económico e social do COVID-19

A contía da axuda será de ata 500€ mensuais no caso de aluguer ou ata 3.000€ no caso de ter accedido ás axudas reguladas no art. 9 do Real Decreto-lei 11/2020. A axuda concederase polo prazo en que se acredite estar en situación de vulnerabilidade como consecuencia do COVID19, durante un período máximo de 6 meses, e poderá ter efectos retroactivos.​​​​​​​

Requisitos xerais de vulnerabilidad económica

  • Que a persoa con obriga de pagar a renda de alugueiro da vivenda habitual, como consecuencia do impacto do COVID19, teña problemas transitorios para atender ao pago do dito aluguer por pasar a estar en situación de desemprego, expediente temporal de regulación de emprego (ERTE) ou reducise a súa xornada por motivo de coidados, en caso de ser empresario/a, ou outras circunstancias similares que supoñan unha perda substancial de ingresos e non alcancen o límite de ingresos establecido.
  • Que a renda, máis os gastos e subministracións básicas, do mes anterior á solicitude da axuda resulten superiores ou iguais ao 35% dos ingresos netos que perciba o conxunto dos membros da unidade familiar.

Persoas beneficiarias

  • Ser persoa física maior de idade, na condición de persoa arrendataria de vivenda habitual e acredite estar en situación de vulnerabilidade económica.
  • Ter a nacionalidade española ou residir legalmente en España, no caso das persoas estranxeiras.
  • Ser titular dun contrato de alugamento de vivenda cunha duración mínima dun ano, con mención expresa da súa referencia catastral e da forma de pagamento.
  • Estar ao día das súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e coa Seguridade Social e non ter pendente ningunha outra débeda coa Administración Pública da Comunidade Autónoma.

Lugar de presentación:

Preferiblemente por vía electrónica. Opcionalmente, as solicitudes poderanse presentar nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Prazo de solicitude:Ata o 30 de setembro de 2020

MÁIS INFORMACIÓN:

  • Sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal)
  • Área provincial do Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS)
  • Servizos Sociais Comunitarios Básicos do Concello de Rianxo