O Concello de Boiro abre o prazo de solicitude de bolsas para a mocidade

O Concello de Boiro vén de informar de que xa está aberto o prazo para presentar solicitudes ás bolsas a estudantes deste ano 2020 convocadas polo Goberno local. A información precisa sobre estas axudas para a mocidade pode consultarse xa na páxina do Concello, onde se dá conta (entre outros detalles) do período habilitado para formalizar as peticións (dende hoxe até o 15 de febreiro) e dos requirimentos para levalas a cabo. Sinalar que tamén é posíbel solucionar posíbeis dúbidas sobre as bolsas na Oficina da Xuventude do Centro Social de Boiro.

O obxectivo destas axudas destinadas a “alumnado matriculado en centros públicos” é contribuír a afrontar os gastos derivados dos seus desprazamentos e das súas estadías fóra do domicilio e do concello por razón de estudos. A dotación total da convocatoria é de 5.000 euros con cargo á aplicación orzamentaria 326/48.000. Poderá participar na mesma o alumnado que curse estudos técnicos, medios ou superiores que non poidan ser cursados no Concello de Boiro e que reúnan estes requirimentos: estaren empadroados no municipio, ter unha idade máxima de 27 anos no intre da solicitude e non ter repetido curso no ano anterior. As solicitudes deberán facerse no Rexistro do Concello antes do 16 de febreiro.