Ribeira bolsa de emprego de auxiliares administrativos

20190613 No BOP, aparece a convocatoria dunha bolsa de emprego de auxiliares
administrativos coa fin de atender as necesidades do Concello de
Riveira.
O obxecto desta convocatoria reside en prover as necesidades dos
diferentes servizos que conforman este Concello derivadas da
acumulación de tarefas, incapacidades temporais, maternidade,
paternidade, vacacións e situacións análogas que non poidan ser
atendidas polo persoas que con carácter permanente presta os
seus servizos no mesmo.
A inclusión na bolsa non supón en si mesma un dereito á
contratación, sendo exclusivamente a súa función a de servir de
relación ordenada e baremada das persoas que poidan ser
chamadas para a súa contratación ou nomeamente. É dicir, os
integrantes da mesma unicamente serán titulares dunha expectativa de
dereito a ser contratados ou nomeados temporalmente por orde de
puntuación.
O prazo para presentar solicitudes é de 10 días hábiles. Mais información en: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/06/13/2019_0000004628.html