Publicado o bando sobre as cacharelas de San Xoán en Ribeira

20190618. O Concello de Ribeira acaba de publicar un bando en relación ás fogueiras de San Xoán co obxectivo de previr calquera tipo de incidente co uso do lume, así como garantir unhas condicións de limpeza e hixiene adecuadas dos espazos públicos, para que poidan ser utilizados ao día seguinte pola veciñanza en perfectas condicións. Entre as normas figuran que as cacharelas deberán quedar completamente apagadas antes das 06.00 horas do 24 de xuño; unicamente se poderán realizar aquelas fogueiras que teñan efectuada a comunicación por escrito no Rexistro do Concello ou no Rexistro Electrónico, entre os días 6 e 20 de xuño de 2019, e o día aplicable será exclusivamente o 23, “salvo excepcións debidamente xustificadas por mor de celebracións tradicionais festivas”; só se autorizan as cacharelas en solo urbano e en solo de núcleo rural; queda vedado realizar lume en solo rústico de calquera uso, así como en zonas próximas a terreos destas características “que sexan susceptibles de causar un lume incontrolado, de acordo coa lexislación vixente”; e, queda prohibido realizar fogueiras nos areais e, no caso de facelas nas súas proximidades, será preciso contar coas autorizacións das Administracións competentes dependendo da localización.

Así mesmo, algunhas das medidas preventivas establecidas son, entre outras, a devasa mediante a eliminación manual ou mecánica da totalidade do material combustible nunha franxa de cinco metros de longo mínimo; disposición de suficiente persoal e material para o debido control das cacharelas; ou, a vixilancia da zona do lume ata a súa extinción sen que se observen lapas ou brasas.

Para máis información poden consultar o bando aquí adxunto ou a páxina web www.riveira.es.