En exposición pública a incorporación ao inventario municipal de catro camiños en Aguiño

O Concello de Ribeira somete a información pública unha rectificación do inventario municipal coa finalidade de incorporar catro camiños situados na parroquia de Aguiño pola súa consideración como públicos dos mesmos.

Concretamente trátase destes camiños:

1. Camiño transversal rúa Luís Seoane – rúa Castelao: 100 metros lineais, Aguiño 00389.

2. Camiño transversal rúa Castelao – rúa Lagarto: 115 metros lineais, marxe esquerda, Aguiño.

3. Camiño 1.ª transversal rúa Castelao 00373: 70 metros lineais, Aguiño.

4. Camiño transversal rúa Castelao: 43 metros lineais, 9086515MH9098N0001RY, Aguiño.

O que se somete a información pública por un prazo de 15 días hábiles para que poidan formularse as alegacións que estimen convenientes. Ao seu remate, elevarase, previo informe do departamento de Secretaría, ao pleno para a súa resolución.