Unión Fenosa e Gas Natural condenados por conduta abusiva tras facturar con consumos estimados


Unión Fenosa Distribución S.A e Gas Natural S.Ou. R SDG S.A., ambas do Grupo Naturgy, foron condenadas por condutas abusivas contra os consumidores ao incumprir a obrigación de realizar lecturas de consumo real da electricidade nos contadores e facturar mediante valores estimados.

A Audiencia Provincial dá Coruña estimou o recurso de apelación interposto polo Ministerio Fiscal contra a sentenza ditada en primeira instancia polo Xulgado do Mercantil número 1 da cidade. O fallo, en todo caso, é susceptible de ser recorrido en casación ante o Tribunal Supremo. A empresa avanza que presentará recurso “por temas de formas”.

O proceso orixinouse nunha demanda formulada pola Fiscalía na que se exercitaba unha acción colectiva contra estas dúas empresas que forman parte dun mesmo grupo empresarial que opera no sector eléctrico.

Unión Fenosa exercía a distribución de enerxía eléctrica e Gas Natural de empresa comercializadora, polo que se encargaba de virar as facturas aos seus clientes cos datos facilitados pola distribuidora.

A demanda fundamentábase en que a distribuidora incumprira de forma reiterada a obrigación de efectuar as lecturas dos consumos eléctricos reais dos clientes, o que determinaron que a firma comercializadora facturase mediante valores estimados máis aló do prazo de dous meses permitido pola normativa sectorial aplicable.

Ademais e a pesar de emitir facturas nas que non se incluía o consumo real, seguía cobrando o alugueiro do contador aos consumidores e en ningunha factura informábase dos motivos concretos polos que levaba a cabo esta práctica.

Na sentenza declárase abusiva a conduta consistente en non efectuar as lecturas de consumo real de electricidade e tamén a de emitir e virar facturas que inclúan consumos de electricidade estimados.

Tamén se declara abusivo a cobranza do alugueiro do contador nas facturas con consumos estimados e a ausencia de información das razóns polas que non se tivo en conta o consumo real.

Asi pois dáse a razón ao Ministerio Fiscal, que advertiu do claro desequilibrio entre os dereitos e obrigacións das partes. “As demandadas son empresas lideres no sector enerxético a quen debe esixirse un estándar de calidade elevado, e que producen un incuestionable prexuízo aos consumidores pola acumulación do custo das facturas e o pago de servizos que non se prestou”.

O fallo recolle a prohibición ás demandadas de efectuar lecturas e emitir e virar facturas con consumos estimados, salvo no casos legalmente previstos.

Impón ás empresas a obrigación de informar o Xulgado sobre as medidas adoptadas para previr a reiteración no futuro destas condutas e fixa un prazo de 3 meses para o seu cumprimento, impoñendo unha multa coercitiva de 40.000 euros por cada día de atraso no cumprimento da mesma..