Convocado en Boiro un proceso selectivo para unha lista de contratación de peóns de servizos varios

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a confección dunha lista de contratación de peóns de servizos varios. A oferta de emprego será temporal, segundo as necesidades concretas do departamento de obras e servizos municipais.

Desta forma, poderanse acceder ás prazas a través dunha oposición. As persoas candidatas deberán cumprir unha serie de requisitos: estar en posesión da titulación de, como mínimo, 2º da ESO ou equivalente, ter cumpridos os 16 anos, posuír as capacidades físicas e psíquicas para o desenvolvemento das funcións propias do posto de traballo e non estar afectado/a por motivos de incapacidade.

En canto á fase de oposición, esta consistirá na realización de tres exercicios de carácter eliminatorio. O primeiro será realizar un cuestionario de 30 preguntas tipo test sobre a lei de prevención de riscos laborais, coñecemento do entorno físico e xeográfico do municipio, maquinaria e ferramentas de traballo ou nocións básicas de albanelería, xardinería e pintura. O segundo exercicio incluirá a realización de probas prácticas relacionadas coas actividades a desenvolver no posto de traballo e o último exercicio consistirá na acreditación do nivel de galego esixíbel.

Os interesados en participar terán cinco día hábiles a contar dende o 28 de xuño para presentar as súas solicitudes no rexistro xeral do Concello de Boiro ou a través da sede electrónica.