“A Xunta quere que se reforme a Lei de Cambio Climático”. Antón Luaces

Polémica lei a de Cambio Climático e Transición Enerxética, aprobada polo Congreso dos Deputados co voto contrario de VOX e á que a Xunta de Galicia presenta cara polos previsibles prexuizos  derivados da súa aplicación para, en concreto, o sector conserveiro desta comunidade autónoma.
O texto da Ley prexudica a Galicia e a varios sectores, entre outros -segundo a Xunta- ao conserveiro, necesitado como está de seguridade xurídica sobre a duración das súas concesións e, dito nunha recente intervención por Rosa Quintana, conselleira do Mar, se ese sector carece de tal seguridade, “retrotráese, non fai investimentos e non avanza”.A ninguén se lle oculta a importancia económica e social que o sector conserveiro ten en territorio galego, cunha ampla presenza nacional e internacional dos seus produtos como é ben sabido altamente coñecidos e demandados malia a forte competencia que presentan algúns países asiáticos.Na redacción primixenia desta polémica Ley de Cambio Climático inclúense artigos -en concreto o 18- que limita a duración das prórrogas outorgadas ás concesións de determinadas actividades na zona de dominio público marítimo, aspecto que xera inseguridade xurídica . Por este motivo a Xunta non desbota o recurso da devandita Lei no Tribunal Constitucional. A asesoría xurídica do goberno galego e o Consello Consultivo coidan que ese artigo 18 é anticonstitucional, polo que o recurso semella ser o camiño máis axeitado, aínda que tamén é certo que se agardan modificacións na exposición definitiva que poideran conducir a unha entente  que dea viabilidade a esa Lei, sen tachas por parte da Comunidade Autónoma galega.Para a adaptación ás consecuencias do cambio climático, o Goberno central deberá aprobar, cada cinco anos, un plan de adaptación ao cambio climático que incluirá, entre outras cuestións, a identificación e avaliación de impactos previsibles e riscos para distintos escenarios posibles e, asimesmo, avaliar a vulnerabilidade dos sistemas naturais, dos territorios, das poboacións e dos sectores socioeconómicos, así como por en marcha cada quinquenio “informes sobre risco climático”.Amaís de todo o sinalado, a Lei inclúe ese artigo 18 que suporía -como xa queda dito- limitar a duración das prórrogas acadadas polas concesións para actividades que se desenvolven na zona de dominio público marítimo, o que crea unha importante polémica en Galicia. A Xunta defende que varias industrias  que operan grazas a estas concesións van verse afectadas. En calquera caso,  no ben entendido de que, froito das negociacións, se produza algún cambio substancial na redacción definitiva do devandito artigo 18 que, á súa vez, modifique a resposta da Xunta.Por se todo o exposto non fose dabondo e no marco do cambio climático ca esposto, a Unión Europea da pulo, como xa é coñecido, a aplicación de medidas para o control a bordo dos barcos de pesca como é a instalación de cámaras de videovixilancia, que a Consellería do Mar, ao igual que o sector pesqueiro, rexeitan.