Dez ofertas presentadas para as obras da estrada de Axeitos

O Concello de Ribeira informa de que, segundo se constatou na mesa de contratación, untotal de dez ofertas foron presentadas para a actuación consistentena pavimentación da estrada de Axeitos, situada na parroquia de
Oleiros.
A intención desta obra reside en estender unha nova capa de aglomerado asfáltico no vial en cuestión, que a día de hoxe rexistra algúns baches e zonas disgregadas. A intervención inclúe a pavimentación dos sobreanchos.
A actuación ten un orzamento base de licitación de 103.631,90 euros,
IVE incluído, e está financiada con cargo ao Plan Provincial de cooperación ás Obras e Servizos de competencia Municipal (POS+ Adicional 1/2018). O prazo de execución son dous meses.