30 millóns para a paralización temporal do sector pesqueiro. Por Antón Luaces

O Consello de Ministros celebrado hoxe aprobou o destino de 30 millóns de euros ó financiamento da paralización temporal da actividade pesqueira para, deste xeito, poder facer fronte ao impacto socioeconómico da COVID-19. O real decreto aprobado polo Goberno crea as bases reguladoras e a convocatoria das axudas para facer chegar ós distintos operadores afectados, de xeito urxente, a posibilidade de que reduzan ao máximo os prazos para asegurar a plena efectividade da medida. Esta axuda, cofinanciada polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) nun 75%,  e un 25% polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, ten como destinatarios armadores e pescadores.
Para optaren a estas axudas terase en conta o período comprendido entre o 16 de marzo e o 15 de xullo de 2020, sendo beneficiarios das mesmas armadores e aqueles tripulantes cuxas empresas non presentaran un procedemento de suspensión de contratos ou cese de actividades.
Estímanse entre 6.000 e 9.000 os beneficiarios que poden optar ás axudas, sendo o obxectivo destas o perigo de creba das empresas pesqueiras, feito que conlevaría a perda de emprego, tanto autónomo como asalariado.
Deste xeito elévanse os umbrais para os investimentos que realicen con organizacións de produtores pesqueiros mediante os plans de produción e comercialización, pasando dun 3% a un 12%, así como a porcentaxe que se pode destinar a anticipos para a súa execución, que pode abranguer do 50 ao 70% da contía aprobada. Tamén posibilita que as organización de produtores pesqueiros podan empregar o mecanismo de almacenamento para paliar os efectos da pandemia, pasando neste caso os umbrais do 15 ao 25% para as cantidades almacenadas e a porcentaxe da axuda máxima para este concepto aumenta do 2 ó 20%.
España é líder en produción pesqueira, acuícola e de produtos transformados no ámbio da Unión Europea. No seu conxunto este é un sector que produce perto de 2 millóns de toneladas e unha facturación de máis de 6.700 millóns de euros.