O edificio da UAD de Ribeira será acondicionado e a súa envolvente exterior mellorada

O Concello de Ribeira informa da aprobación hoxe en xunta de goberno local das obras de acondicionamento funcional e mellora da envolvente exterior do edificio da UAD.
Esta actuación, que conta cun orzamento de licitación de 420.000 euros, IVE incluído, está subvencionada mediante convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Vivenda e Solo e o Concello de Ribeira para o acceso ao fondo de cooperación para o apoio e financiamento de actuacións e rehabilitación e conservación de patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes.


A edificación existente ten unha antigüidade de corenta anos (1978-1980) e aínda que o seu estado de conservación é aceptable, precisa dunha posta a punto no referente á envolvente térmica.
Segundo o proxecto técnico redactado polo arquitecto municipal, a obra consta das seguintes accións:
 Cuberta: substitución por outra con tella cerámica ademais de illamento térmico baixo a cuberta.
 Fachada: reparación de patoloxías nos balcóns e aleiros existentes, a base dun tratamento e de reparación de gretas;
así como o revestimento exterior cun sistema SATE en toda a fachada para a mellora das condicións térmicas do edificio.
 Carpintería exterior: substitución por unha nova carpintería de aluminio.
 Implantación dun ascensor panorámico e reforma e ampliación do hall de entrada.
O prazo de execución é de catro meses.