Os socialistas ribeirenses piden que se habilite unha tarxeta de transporte gratuíta para pensionistas, estudiantes e persoas con falta de ingresos

O PS de G-Psoe de Ribeira presentou unha proposición no Concello de Ribeira coa petición para debate, de habilitar unha tarxeta de transporte gratuita para pensionistas, persoas con falta de ingresos, e estudiantes varios, a usar nas liñas de transporte público que teñen relación co municipio.
Segundo os socialistas o encarecemento dos combustibles e a enerxía eléctrica, sumado ao quecemento global que esixe a diminución da pegada de carbono, levaron á sociedade españolaa potenciar o uso do transporte público, optimizando os recursos, tratando de cubrir todas as prazas dos medios de transporte, sexan tren ou autobús e creando instrumentos financeiros destinados a abaratar o seu custo en xeral e o seu uso gratuíto a determinados sectores da poboación.
Un deses instrumentos creados por Concellos de diferente cor política é a Tarxeta Municipal de Transporte, que bonifica custo do uso do transporte público e proporciona a posibilidade de viaxes ilimitadas e gratuítas para determinados sectores.
Esta tarxeta debería estar negociada coas diferentes empresas concesionarias das liñas que cobren os servizos no municipio e financiadas mediante achegas de todas as Administracións, Nacional, Autonómica, Provincial e Local. Suxerimos que a obtención desta tarxeta sexa posible de forma tanto presencial como telemática, a través da web do Concello, e tería como requisitos imprescindibles
o estar empadroado no Concello de Ribeira, que o comprobará de oficio, así como que o solicitante cumpre con algún dos seguintes supostos:

 • Ser maior de 65 anos.
 • Ser menor de 18 anos.
 • Estar matriculado nun centro homologado fóra de Ribeira.
 • Ser pensionistas menores de 65 anos.
 • Ser persoa con discapacidade recoñecida.
 • Xustificar carencia de recursos.
  Con esta medida conseguiriamos dar un paso máis para seguir implicando a cada vez
  máis aos mozos no uso do transporte público, do tal forma que o incorporen como o seu
  principal medio de desprazamento e prestariamos aos maiores, discapacitados e sectores
  menos favorecidos da poboación unha posibilidade de transporte que non xere un impacto
  significativo na súa economía.

Por todo o exposto o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE fai a seguinte proposición que pide que o Concello de Ribeira realice as xestións necesarias para crear a Tarxeta Municipal de Transporte.

Que nesta tarxeta véxanse reflectidos os bonos e axudas destinados a abaratar os custos de uso das diferentes liñas que pasan ou teñen inicio e fin no Municipio, incluso as que outorguen a gratuidade total de uso destas liñas.

Que o Concello de Ribeira negocie con todas as empresas concesionarias das liñas a aceptación desta tarxeta coas contraprestacións que se acorden.

Que o Concello de Ribeira, ademais de achegar fondos propios, solicite ás diferentes Administracións, sexa a Unión Europea, Goberno Central, Xunta de Galicia e Deputación da Coruña, a achega de fondos para poñer en funcionamento esta Tarxeta.

Que as condicións de expedición destas tarxetas sexan as detalladas anteriormente, sen excluír a posibilidade de ampliación a outros colectivos ou persoas individuais que se consideren que poidan ter dereito a elas.

Que tanto na solicitude como na emisión das tarxetas priorizar a utilización de medios dixitais, sendo posible a solicitude telemática a través da Web do Concello e que a Tarxeta non se emita soamente en formato físico, tipo tarxeta de crédito de plástico, senón tamén dixital, de forma que poida ser integrada nos teléfonos móbiles mediante a utilización de aplicacións do tipo Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, etc. Reducindo desta maneira os custos de emisión e evitando, no posible, a posibilidade de extravío e/o utilización fraudulenta.