O Concello de Ribeira publica un bando coas medidas preventivas de cara á festa de San Xoán

09 Xuño 2022

O Concello de Ribeira publicou un bando informativo relativo á festa de San Xoán 2022, no que se achegan as disposicións locais para “previr calquera tipo de incidente co uso do lume, e garantir unhas condicións de limpeza e hixiene adecuadas dos espazos públicos para que poidan ser gozados ao día seguinte pola cidadanía en perfectas condicións”.

Estas son as disposicións do bando:

1. Someter a procedemento de autorización a celebración das tradicionais fogueiras festivas de San Xoán en solo público municipal e áreas de xestión municipal durante o día 23 de xuño e a madrugada do día 24 de xuño.

2. Someter a procedemento de declaración responsable a realización de cacharelas en terreos particulares.

3. Prohibir a realización de fogueiras nos areais do termo municipal.

Estas son as condicións xerais:

– Este bando afecta unicamente a aquelas fogueiras ou cacharelas que sexan realizadas o día 23 de xuño, a partir das 18.00 horas, as cales deberán quedar perfectamente apagadas antes das 06.00 horas do día 24 de xuño.

– Unicamente poderán ser realizadas as fogueiras autorizadas (no caso de celebracións festivas en solo público de titularidade ou xestión municipal) e aquelas que teñan efectuada declaración responsable (no caso de fogueiras ou cacharelas en solo de titularidade privada). As solicitudes ou declaracións presentaranse preferente a través do Rexistro Electrónico do Concello de Ribeira. Opcionalmente, poderanse presentar de forma presencial no Rexistro do Concello.

– O prazo de presentación será o comprendido entre os días 8 e 22 de xuño de 2022, ámbalas datas incluídas, séndolle de aplicación o disposto neste Bando. As fogueiras poderán realizarse unicamente o día 23 de xuño, podendo permanecer prendidas durante a madrugada do día 24 de xuño.

– Só se autorizarán as fogueiras ou cacharelas en solo urbano (núcleos urbanos) e en solo de núcleo rural (núcleos rurais), sen prexuízo das autorizacións e informes sectoriais que sexan preceptivos doutras Administracións ou Entidades con competencias sobre o ámbito portuario, a zona de servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre, o dominio público marítimo terrestre…

– Queda prohibido realizar lume en solo rústico con calquera uso (agropecuario, forestal…), así como en zonas próximas a terreos destas características que sexan susceptibles de causar un lume incontrolado, de acordo coa lexislación vixente.

Medidas preventivas

Previamente ao inicio da fogueira, farase unha devasa mediante a eliminación manual ou mecánica da totalidade do material combustible nunha franxa de polo menos cinco metros de longo, rodeando o perímetro que se vai queimar.

– Non se poderán realizar fogueiras nos areais. Para realizalas nas súas proximidades será preciso que conten coas autorizacións das Administracións competentes, dependendo da localización: Demarcación de Costas en Galicia; Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda; Portos de Galicia…

– Non se prenderá lume preto de masas forestais ou matogueiras (50 metros de distancia mínima), nin a menos de 15 metros de calquera edificación, tendido eléctrico, instalación de calquera tipo ou vehículo.

– Non poderá iniciarse ningunha fogueira cando as condicións meteorolóxicas poidan dificultar o seu control, especialmente nos días de vento. Asemade, se iniciado o lume se producise a aparición de vento intenso, procederase a apagalo.

– A fogueira deberá contar co persoal e co material suficiente para o seu debido control. Dado o elevado risco para a seguridade e saúde das persoas que as levan a cabo, en ningún caso se levarán a cabo individualmente.

– Non se abandonará a vixilancia da zona da fogueira ata que o lume estea totalmente apagado e transcorresen dúas horas sen que se observen lapas ou brasas.

– Os responsables da organización deberán ter a man mangueiras de auga ou calquera outro medio adecuado para a extinción do lume.

– O montón de materiais que formen a cacharela non poderá exceder de 1,5 metros de altura, salvo casos concretos debidamente xustificados polas especiais medidas de seguridade adoptadas, coma o caso da fogueira de San Xoán de Palmeira.

– Non se abandonará a vixilancia da fogueira ata que o lume estea totalmente apagado e transcorresen dúas horas sen que se observen lapas ou brasas.

Outras medidas e condicións

– Está prohibida a queima de todo tipo de residuos (materiais en cuxa composición interveña o plástico, colchóns, rodas, aerosois, produtos inflamables ou explosivos…), debido aos gases tóxicos que produce a súa queima.

– Fogueiras sobre pavimentos en zonas urbanas. Excepcionalmente permitirase facer a cacharela sobre pavimentos de zonas urbanas (asfaltado, embaldosado…), sempre e cando se faga sobre unha capa de area de polo menos 10 centímetros, ou se coloque algún outro elemento que garanta unha protección adecuada.

– Non se poderán realizar fogueiras que interrompan e/ou deterioren estradas, camiños, zonas verdes…

– No caso de fogueiras en espazos de titularidade ou xestión pública será obrigatoria a limpeza do espazo autorizado, incluídos os elementos utilizados para o desenvolvemento da fogueira e/ou sardiñada, nun prazo máximo de 12 horas despois de rematada.

– Entenderanse autorizadas as fogueiras ou cacharelas en propiedades privadas que se tramitan mediante declaración responsable se non media denegación expresa previa á data da celebración, e sempre e cando se cumpran as medidas e condicións sinaladas neste Bando.

– As celebracións festivas en en espazos de titularidade ou xestión pública deberán obter autorización expresa do concello de forma previa á súa celebración.

– A autorización outorgada non eximirá en ningún caso das responsabilidades por danos ou perdas a que houbera lugar no caso de que o solicitante concorra en neglixencia ou imprudencia.

Outros artigos

Comezaron en Ribeira as obras de mellora do parque Pedra Pateira

O Concello de Ribeira informou de que xa comezaron este mes de marzo as obras para poñer a punto o parque infantil de Pedra Pateira, no barrio de Bandourrío (Santa Uxía). A actuación contempla unha liña de pluviais para evitar a acumulación de auga superficial, novos...

+

Ana Peleteiro: nai e medallista no Mundial Indoor de Glasgow

Antón Luaces-. Aos seus 28 anos, a atleta ribeirense Ana Peleteiro, especialista en triplo salto, acadou a medalla de bronce no seu retorno á pista cuberta após ser nai. Foi nesta fin de semana e a súa medalla a primeira española na final do Mundial indoor de Glasgow...

+

Publicidade

Revista en papel

Opinión

“Rodar e rodar”. Carlos Moledo

“Rodar e rodar”. Carlos Moledo

Recordarán los lectores que hace apenas quince días Galicia estaba inmersa en unacaloradísimo debate socio-político planteado por múltiples formaciones políticas, algunas yacasi extintas a día de hoy, al menos hasta dentro de cuatro años. Dichos partidos políticos,...