O Concello de Ribeira publica un bando relativo ás obrigas de xestión de biomasa para a prevención de incendios

O Concello de Ribeira, a través do seu alcalde Manuel Ruiz Rivas, publicou o seguinte bando relativo ás obrigas cidadás en materia de xestión de biomasa, con vistas a minimizar riscos na tempada de lumes forestais que xa se aveciña:

Os incendios forestais constitúen unha ameaza moi importante para o noso entorno, ademais de
comprometer a sustentabilidade económica e social de Galicia. Cómpre lembrar a vaga de lumes que
asolou Galicia a mediados de outubro de 2017, que provocou a morte de catro persoas e levouse por
diante unhas 50.000 hectáreas de terreo, o 53% delas masa arborada. Co obxecto fundamental de
establecer medidas de prevención e defensa contra os incendios, e incidir na protección das persoas e
bens, Galicia conta coa Lei 3/2007, de 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios
forestais de Galicia.
Esta norma establece unhas condicións de prevención específicas para as denominadas “redes
secundarias de faixas de xestión de biomasa”, cuxa función prioritaria é a protección dos núcleos de
poboación, as infraestruturas, os equipamentos sociais, as zonas edificadas, os parques e os polígonos
industriais. (Artigo 20.4.)
Nas redes secundarias é obrigatorio para as persoas responsables xestionar a biomasa vexetal
nunha franxa de 50 metros perimetral ao solo urbano, de núcleo rural e urbanizable, así como
arredor de edificacións, vivendas illadas e urbanizacións, depósitos de lixo, parques e instalacións
industriais, situadas a menos de 400 metros do monte, e arredor das edificacións illadas en solo rústico
situadas a máis de 400 metros do monte, de acordo cos criterios para a xestión de biomasa estipulados na
Lei e na súa normativa de desenvolvemento. Con carácter xeral, na franxa de 50 metros non poderá
haber árbores das especies sinaladas na disposición adicional terceira da Lei (piñeiros, eucaliptos e
acacias).
No solo urbano, de núcleo rural e urbanizable, aplicaranse subsidiariamente os criterios
establecidos nos artigos 20 bis, 21, 21 ter, 22 e 23, salvo aprobación específica de ordenanza municipal
ou en defecto da mesma, que poderá elaborarse de conformidade co artigo 16 da lei. (Artigo 21 ter 3.)
TRABALLOS A REALIZAR POLOS TITULARES/RESPONSABLES DOS TERREOS:
TRABALLOS DE XESTIÓN
Eliminación de todo tipo de vexetación herbácea, arbustiva e arbórea.
Estrato arbustivo e herbáceo:

 • Eliminación total da vexetación seca (vexetación arbustiva e herbácea seca) e eliminación total
  da vexetación arbustiva e herbácea existente na parcela (ata 20 cm.).
  Estrato arbóreo:
 • Corta das árbores de especies non permitidas (piñeiros, eucaliptos e acacias).
 • En todo caso poderán conservarse outras especies arbóreas (carballos, castiñeiros, bidueiros,
  ameneiros, sobreiras…) nas condicións que sinala a normativa (masas mixtas e distanciadas 7
  m. entre elas, árbores de 0-11,4 m. poda ata 1/3 da altura, árbores >11,4 m. poda mínimo 4 m.).
  (*) Perimetral ao solo urbano, de núcleo rural e urbanizable, así como arredor de edificacións, vivendas illadas e
  urbanizacións…
  As persoas que resulten responsables conforme ao artigo 21 ter procederán á execución da xestión
  da biomasa no ámbito das redes de faixas de xestión de biomasa, incluída, no seu caso, a retirada
  de especies arbóreas, ANTES DE QUE FINALICE O MES DE MAIO DE CADA ANO.