SumaRibeira esixe o cumprimento dos acordos en materia de transparencia e accesibilidade á información

SumaRibeira, a través do concelleiro Xurxo Ferrón Vidán, presentou unha proposta para ser debatida en pleno relativa ao fomento da transparencia a nivel municipal e á accesibilidade á información do concello. A agrupación, na súa proposta, remítese a tres peticións concretas de seu (sobre dixitalización da información municipal, aprobada por unanimidade no pleno de 29 de xaneiro de 2019; sobre o impulso á transparencia municipal; e sobre o fomento da accesibilidade na información municipal, aprobada no pleno de 20 de novembro de 2021) e sinala que os avances propostos ao abeiro destas peticións son “insuficientes”. Por este motivo, esixen que “sen dilación se proceda a facer os cambios necesarios e dotar de medios suficientes para facilitar o acceso das concelleiras a toda a información municipal que precisen para o exercicio das súas funcións”. E engaden: “Entendemos que este acceso cobra unha especial importancia democrática cando os concelleiros pertencen a grupos políticos coa oposición”.

SumaRibeira, relacionado co devandito, solicita os seguintes acordos:

1 Facilitar o acceso das concelleiras e dos concelleiros aos expedientes e información municipal. Para isto deberan implantarse cando menos as seguintes medidas: habilitar os medios precisos par que as concelleiras poidan consultar coa maior axilidade posíbel a información municipal que consideren necesaria, sen máis limitacións que as que veñan determinadas pola lexislación e nomeadamente a relativa ao dereito á información e á protección de datos e a intimidade das persoas; o Concello proporcionará aos concelleiros, preferentemente en soporte informático, cumprindo coas garantías que a legalidade establece, a información que consideren conveniente para o exercicio do seu labor.

2 Facilitar o acceso de veciñas e veciños aos expedientes a información municipal. Para dinamizalo terase en conta o seguinte: o cumprimento da legalidade aplicábel e, nomeadamente, a relativa ao dereito á información e á protección de datos e a intimidade das persoas; a compatibilidade deste acceso co normal funcionamento dos servizos administrativos municipais.

3 O Goberno municipal, en liña cos anteriores acordos, procederá a dar os pasos necesarios para o cumprimento sen demora dos acordos plenarios seguintes: proposición sobre achegas de impulso á transparencia municipal; e proposición sobre o fomento de accesibilidade á información municipal.