A Asociación de Empresarios de Ribeira e o Concello poñen en marcha a comisión de seguimento local da COVID

A Asociación de Empresarios de Ribeira informou da posta en marcha da comisión de seguimento suxerida polo Concello para tentar paliar os problemas que por cumprimento ou incumprimento das medidas anti-COVID están a producirse no termo municipal.

Con periodicidade semanal, nas xuntanzas deste equipo de traballo velarase pola normativa COVID e a súa aplicación e trasladaranse as demandas e solicitudes dos asociados aos responsábeis.

A composición da comisión será a seguinte:

-Intendente da Policía Local

-Alcalde do Concello de Ribeira

-Un responsábel de cada rama de hostalaría (lecer nocturno, bares e restauración), con carácter rotativo, podendo asistir ás reunións calquera persoa que o solicite.

Os temas a tratar na primeira xuntanza de traballo foron, entre outros, os relativos á cuestión dos cumprimentos de aforamento, o cumprimento de licenzas, a ordenanza de terrazas, o apoio á hora de peche de lecer nocturno, así como a creación dun documento informativo das conclusións ás que se chegue nesta comisión que sirva como xustificante ante as autoridades en caso de necesitalo o sector hostaleiro.