Bando Municipal na Pobra sobre a celebración do San Xoán na noite do 23 a 24 de xuño de 2021

A orde do 28 de maio de 2021, pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, determina o peche das actividades de festas, verbenas e outros eventos populares. Polo tanto a celebración da noite de San Xoán non é autorizable e en consecuencia dende o Concello non se organizará ningunha actividade nin se permitirá que se desenvolva ningún evento en espazos públicos municipais.

Fogueiras en espazos privados

A realización de fogueiras en terreos particulares está permitida pola lexislación vixente durante o día 23 de xuño. Polo tanto o Concello procederá á súa autorización e comunicará ao distrito forestal o seu número e situación. A maioría serán para a queima de restos vexetais. Pero resulta evidente que nesta situación se empregarán en moitos casos para a celebración da noite do San Xoán. Por este motivo o Concello quere lembrar que é obrigatorio respectar as condicións que se recollen no plan para a transición cara a unha nova normalidade, que recolle as medidas preventivas e de seguridade que se detallan a seguir:
 Respectar a distancia mínima interpersoal de 1,5 m e no caso de que non sexa posible empregar máscara de protección.
 Realizar unha axeitada hixiene de mans mediante o lavado frecuente con auga e xabón ou mediante o uso de xel hidroalcohólico.

 Recomendación de que os grupos de persoas non superen as seis persoas en espazos pechados e as quince persoas en espazos abertos ao aire libre, agás que se trate de conviventes .
 Entre a 01.00 horas e as 6.00 horas, tanto en espazos públicos pechados e abertos como en espazos privados, a recomendación é de só persoas conviventes.
Pero tamén é necesario cumprir coa normativa que regula a prevención de incendios:
 Unicamente contarán con autorización aquelas fogueiras que teñan efectuada a comunicación ao Concello da Pobra do Caramiñal, presentada no rexistro do Concello, ou no rexistro electrónico desta entidade, antes das 12:00 horas do
día 21 de xuño de 2021.
 Establécese o horario para o inicio da actividade ás 18:00 horas, e deberán quedar perfectamente apagadas antes das 3:00 horas do día seguinte.
 Queda prohibido realizar lume en solo rústico de protección forestal e de espazos naturais.
 Medidas preventivas:
o Previamente ao inicio da fogueira, farase unha devasa mediante a eliminación manual ou mecánica da totalidade do material combustible nunha franxa de polo menos 5 metros de ancho, rodeando o perímetro que se vai queimar.
o Non se prenderá lume preto de masas forestais ou matogueiras (50 metros de distancia mínima) e establecerase unha distancia de seguridade con respecto ás edificacións, ás cablaxes eléctricas, a instalacións de calquera tipo ou vehículos que será proporcional ao tamaño da fogueira e en todo caso nunca inferior aos 5 m.
o As fogueiras non poderán superar os 2 metros de altura e non poderán ter un diámetro maior a 2 metros. O material combustible será de orixe vexetal. Non se poderán utilizar combustibles de orixe inerte (plásticos,
gomas, espumas etc. …) nin utilizar acelerantes (gasolina, gasóleo, disolventes…). A madeira que se poida empregar non debe conter restos metálicos, nin de vidro nin de calquera outro tipo que poida supoñer un risco ambiental ou non sexa totalmente combustible.
o Non poderá iniciarse ningunha fogueira cando as condicións meteorolóxicas poidan dificultar o seu control, especialmente nos días de vento. Ademais, se logo de iniciado o lume se producise a aparición de vento intenso, procederase a apagalo.
o Non se abandonará a vixilancia da zona da fogueira ata que o lume estea totalmente apagado. Deberán ter á man medios adecuados para a extinción do lume.