Boiro oferta tres prazas de Policía Local

O Concello de Boiro anuncia este luns 16 de novembro a convocatoria de tres prazas de Policía Local. A modalidade en cuestión é a de funcionario/a de carreira, correspondentes á Oferta de Emprego Público do Concello de Boiro do ano 2019. Salientar que o prazo de presentación de solicitudes abrirá o día seguinte despois da publicación no BOE e por un período de 20 días hábiles.

Cales son os requisitos para solicitar estas prazas? Pois ter a nacionalidade española, ter feitos os dezaoito anos, posuír unha estatura mínima, ademais de contar coa titulación de bacharel técnico e os permisos de conducir das clases A2 e B. Asemade, os e as aspirantes non deben ter sido condenado/as nin separado/as mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha Administración pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, deberán achegar un compromiso escrito de portar armas durante o servizo e posuír a capacidade funcional precisa para o desempeño das funcións propias dos corpos da Policía Local.

Engadir que o modelo de solicitude e as bases están a disposición das persoas interesadas na web municipal e na portaría da Casa Consistorial de Boiro. Por último, informar que a documentación requirida debe presentarse nun período de 20 días hábiles a través da sede electrónica do Concello de Boiro ou do rexistro xeral, aberto de luns a venres en horario de 9 a 13.30 horas.