Os socialistas de Ribeira piden acondicionar e mellorar a rúa de Correos

O grupo socialista de Ribeira, a través do seu voceiro José Vilas, presentou unha proposición para ser debatida en pleno relativa ao estado no que se atopa a rúa de Correos da cidade, comprendida entre os viarios de Lugo e Marcial de Adalid. Segundo fai saber a agrupación, a rúa de Correos foi obxecto dende hai anos dunha presión urbanística que agravou a súa condición de viario estreito e con poucas posibilidades de comunicación.

En palabras do grupo, “Debido a circunstancias de edificación alleas ao Concello, vive dende fai un ducia de anos, unha condición anómala, pechada ao tráfico polo estreito da vía, e mesmo prohibida ao paso peonil en determinadas ocasións polo derrube de terras, e arranxos varios do firme”. Os socialistas lembran que os veciños levan anos reclamando o acondicionamento da rúa de Correos, que acumula pozas nas épocas de máis chuvia, que non permite circular nin camiñar e que adoita a amorear, en determinados recantos, maleza e residuos varios.

En virtude de todo o exposto, o Grupo Municipal Socialista insta ao pleno da Corporación a que os servizos técnicos municipais procedan a realizar un proxecto de pavimentado da rúa de Correos, incluíndo a cesión a uso e dominio público dunha finca lindeira, coa dotación de servizos oportuna, e co aliñado definido no vixente PXOUM. Tamén pide que se proceda “á incautación da fianza depositada nas arcas do Concello de Ribeira, co fin de cumprir coas cesións oportunas, e coa realización de muros de contención, e outras condicións particulares da licenza de obras, ante a imposibilidade da realización da mesma”. Tamén se require que no orzamento do Concello para o ano 2021 se dispoña dunha partida orzamentaria para pavimentar e acondicionar á rúa de Correos en Ribeira.