En Carreira 27 ofertas para a renovación de servizos e pavimentación no lugar de Outeiro

27 ofertas foron presentadas a unha nova actuación consistente na renovación de servizos e pavimentación do lugar de Outeiro, na parroquia de Carreira.
A día de hoxe, os servizos municipais de recollida de augas e pluviais no devandito núcleo son antigos e rexistran avarías frecuentes, mentres que o pavimento de formigón existente atópase en mal estado e dificulta o tránsito peonil e rodado.
Coa fin de solventar estas eivas, os servizos do Concello redactaron un proxecto técnico dirixido á pavimentación e renovación de servizos de pluviais e saneamento. Para isto demoleranse os pavimentos existentes na área de actuación e executaranse as seguintes accións:
 Instalacións de pluviais: disporase polo centro da rúa un colector de PVC corrugado de 315 milímetros de diámetro e construiranse arquetas sumidoiro e pozos de rexistro de formigón prefabricado, ademais de proceder á acometida de pluviais das vivendas existentes.
 Instalación de saneamento: disporase polo centro da rúa un colector de PVC liso de 315 milímetros e construiranse pozos de rexistro.
Polo que respecta á pavimentacións, vaise empregar un pavimento de formigón de 15 centímetros de espesor, intercalado con adoquín de formigón recto de dimensións de 20x15x8 centímetros.
O prezo de licitación ascende a 89.015 euros, IVE incluído. O investimento forma parte do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+ 2019. O prazo de execución son tres meses.

Outeiro Carreira (Ribeira)