Comezan as obras en tres rúas da parroquia ribeirense de Corrubedo

20191016. Xa está en marcha a actuación dirixida á renovación das liñas de saneamento e pluviais e da pavimentación das rúas Prado, Rocapellón e Campo da Agra, todas elas situadas na parroquia de Corrubedo.

As obras son executadas por Construcciones Ponciano Nieto, S.L., cun investimento de 36.105 euros, IVE incluído. A acción, financiada no marco do Plan de Obras e Servizos + (POS+) da Deputación, ten un prazo de execución de tres meses.

Actualmente, as rúas Rocapellón e Prado carecen de rede separativa, polo que as augas residuais e pluviais son canalizadas por un único colector de formigón. No que se refire á rúa Campo da Agra, as acometidas das augas residuais domiciliarias están conectadas a unha tubaxe de formigón que desemboca nun emisario da praia do Prado, en lugar de estar dirixidas ao bombeo do Prado que conecta á súa vez coa EDAR de Corrubedo. Por outra banda, os pavimentos de aglomerado e formigón están bastante deteriorados.

O obxectivo desta intervención reside en eliminar os vertidos das augas residuais ao medio mariño e conducilas á EDAR de Corrubedo, ademais de crear unha rede de saneamento para que chegue menos cantidade de augas pluviais aos bombeos, o que redundará nun mellor funcionamento destes e da propia estación depuradora, segundo indican desde o Concello.

Así, no Campo da Agra conectaranse as acometidas domiciliarias de augas fecais e o colector que descorre pola rúa Rinchador á tubaxe de PVC establecida con motivo da instalación dos colectores e a EDAR de Corrubedo. En canto ao colector de formigón existente, utilizarase para a recollida de augas pluviais. Por outra banda, en Prado instalarase un novo colector de PVC para saneamento, ademais de realizar as acometidas de augas residuais das vivendas lindeiras a este tubo. No que respecta a Rocapellón, instalaranse dúas liñas independentes, unha para saneamento e outra para pluviais, conectando a cada unha as acometidas correspondentes.

En canto a pavimentos, na rúa do Prado e na rúa Campo de Agra aglomeraranse cunha mestura bituminosa en quente, en tanto que na rúa Rocapellón utilizarase adoquín prefabricado de formigón en cores gris e vermello.