Aberto o prazo de solicitude de axudas para os clubs de Ribeira

20190924. O Boletín Oficial da Provincia da Coruña (BOP) anuncia hoxe a apertura da convocatoria de axudas dirixidas a clubs do Concello de Ribeira para a promoción das súas actividades durante o exercicio de 2019. A administración local dispón dunha partida por importe de 120.000 euros para este apartado.

Os destinatarios deben reunir unha serie de requisitos entre os que se atopa ter o domicilio social ou sede no municipio ribeirense; estar inscrito no Rexistro Municipal de Clubs, cun mínimo dun ano de participación en actividade deportiva federada; contar cun número mínimo de 20 socios; non incorrer en ningún caso de incapacidade ou incompatibilidade para a percepción de axudas ou subvencións públicas; estar ao corrente das obrigas coa Axencia Tributaria, Seguridade Social e Concello de Ribeira; e non ter pendente de xustificación ningunha axuda anterior do Concello, salvo que se concedese unha prórroga.

Polo demais, as bases que regulan a concesión das axudas son as que se recollen na correspondente ordenanza de subvencións dirixidas a entidades sen ánimo de lucro, publicada no BOP o 29 de maio de 2018.

O prazo de presentación de solicitudes é dun mes, iniciado a partir do día seguinte á publicación da convocatoria no BOP; mentres que o prazo de xustificación das axudas será do 1 ao 31 de xaneiro de 2020.