Boiro ten aberto o prazo para solicitude de subvencións para clubs federados do municipio

O Concello de Boiro ten aberto o prazo dunha convocatoria de axudas para apoiar a entidades deportivas sen fins de lucro na participación en competicións oficiais de ámbito comarcal, provincial, autonómico ou estatal. O importe total da subvención é de 48.500 euros, que se van repartir seguindo un sistema de puntos.
Son obxecto destas axudas os gastos federativos; os seguros; os gastos de xestión; de publicidade; vestimenta; formación; ximnasio e fisioterapia; farmacia; material de oficina; material de protección pola Covid-19; gastos derivados de desprazamentos; trofeos e agasallos ou equipamento deportivo.
As entidades solicitantes deben cumprir unha serie de requisitos como son ter a razón social no termo municipal de Boiro e participar nunha competición oficial estable, carecer de fins de lucro, estar no rexistro de entidades do Concello e da Xunta e non incorrer en ningún dos supostos de incapacidade ou incompatibilidade para a percepción de axudas ou subvencións públicas.
Estas axudas complementan as subvencións nominativas que o Concello de Boiro concede a clubs deportivos e outras entidades sociais e culturais do municipio, co obxectivo de fomentar o deporte e as actividades de promoción do deporte, culturais ou sociais que estas entidades levan a cabo.
O prazo de presentación de solicitudes para os clubs está aberto ata o vindeiro 16 de decembro. As solicitudes e toda a documentación requirida debe presentarse no rexistro xeral do Concello de Boiro, aberto de luns a venres en
horario de 9.00 a 13.30 horas, ou mediante a sede electrónica. As bases e toda a información están a disposición das persoas interesadas na web municipal.