A Pobra convoca un proceso selectivo para formar unha bolsa de emprego para monitor/a de tempo libre

O Concello da Pobra convocou un proceso selectivo para formar unha bolsa de emprego para monitor/a de tempo libre. As probas faranse mediante un concurso-oposición para a cobertura en réxime laboral temporal dos postos indicados. O Concello explica que será preciso reunir unha serie de requisitos e as persoas interesadas deberán solicitar a súa participación mediante a presentación da instancia que se recolle no anexo II das mencionadas bases, dirixida ó alcalde.

As solicitudes presentaranse a través da sede electrónica municipal ou no rexistro xeral de entrada do Concello da Pobra do Caramiñal, en horario de 08.00 a 14.00 horas, no prazo de 10 días hábiles que se contarán a partir do seguinte ó da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (BOP), neste xoves 10.

Se as persoas interesadas optaren por entregala nunha oficina de Correos, farano nun sobre aberto para que a instancia sexa datada e selada pola funcionaria/o de Correos antes de ser certificada. Neste caso e cando se presente a instancia noutro rexistro público diferente ó da Administración local pobrense, as persoas solicitantes, antes de rematar o prazo de presentación de solicitudes, deberán remitir unha copia escaneada da instancia debidamente selada ou rexistrada ó enderezo electrónico rexistro@apobra.gal.

Xunto coa solicitude débense achega-las copias simples dos documentos indicados nas bases. Toda a información detallada está á disposición no taboleiro de anuncios do Concello e na referida sede electrónica.