Os Populares de Ribeira presentan proposición ao pleno da Corporación a prol dos servizos bancarios nas parroquias do municipio

Os procesos de reestruturación en que están inmersas moitas entidades financeiras están a provocar o peche ou a redución de servizos en numerosas oficinas bancarias en toda a xeografía estatal, malia as eivas e molestias que
este tipo de decisións lles provoca aos veciños das localidades afectadas.
Neste senso, o pleno da Corporación de Ribeira vén de aprobar por unanimidade o pasado 18 de maio unha declaración institucional expresando a súa disconformidade co peche da sucursal de Abanca en Palmeira.
O Grupo Popular da Corporación Municipal de Ribeira, considera conveniente ir máis aló e que este Concello teña a ben adoptar cantas medidas sexan oportunas para garantir, tanto en Palmeira como no resto de parroquias do concello, que a veciñanza poida disfrutar da prestación duns servizos bancarios adecuados vivan onde vivan.
Ase mesmo os populares queren promover plans formativos en banca electrónica pensando en aqueles veciños e veciñas que teñan dificultades á hora de manexarse con este tipo de prestacións por Internet, contribuíndo así a reducir a fenda dixital.
En base ao exposto, o Grupo Popular do Concello de Ribeira propón:
1o- Solicitar de todas as entidade bancarias que operan no municipio o mantemento de todos os servizos que veñen prestando.
2o- A tales efectos o Concello deberá exercer labores de negociación ,mediación e presión se fose necesaria.
3o- Demandar do Goberno de España a posta en marcha dun plan contra a exclusión financeira no ámbito rural, así como o cumprimento das medidasrecollidas no acordo plenario de data 9/09/2020 no Senado. En particular,
proveranse as medidas necesarias para recuperar, garantir e incrementar a prestación de servizos bancarios con atención presencial os clientes e de xeito especial as persoas maiores e colectivos con especial problemas de
accesibilidade. Así mesmo, facilitar e promover a prestación de servizos bancarios en itinerancia, ben mediante oficinas móbiles ou ben en dependencias cedidas polas Entidades Locais, priorizando en todo caso a atención presencial ao clientes, promovendo convenios coas entidades bancarias ou coas empresas que puideran ofertar estes servizos en réxime de multimarca.

4o- Que a Xunta, dentro das súas competencias en materia de consumo, continúe cos seus programas de campañas informativas, así como de información e asesoramento en materia de servizos financeiros aos consumidores galegos, así como notificar o goberno de España das problemáticas que se detecten para que poidan adoptar as medidas necesarias para a súa resolución.
5o- Seguir o camiño do convenio firmado pola Fegamp e a Xunta para universalizar o acceso aos servizos bancarios e financeiros e manifestar dende o Concello de Ribeira o seu compromiso de impartir formación dixital que
permita a utilización de servizos bancarios a distancia, especialmente naquelas parroquias que carezan de caixeiros automáticos. Así mesmo, facilitar a través do oportuno concurso público a prestación do servizo de asistencia financeira que permita proporcionar aos habitantes do concello un nivel de servizo equivalente ao dunha oficina bancaria convencional.
6o- Co obxecto de garantir o nivel de servizos da parroquia de Palmeira, acelerar os trámites da reforma integral da AC-305 e do Porto e iniciar os necesarios para dotar a esta localidade dun Centro Social, e realizar unha
oferta oficial a Sociedade Hijos de Palmeira para o aluguer ou cesión do antigo campo de fútbol por 50 anos para dotalo dunha área que permita tanto a dotación de prazas de aparcamentos como actividades deportivas e de lecer.
7o- Dar traslado deste acordo ao Goberno de España, a Xunta e o Fegamp en aquilo que lles incumbe.

Consistorio de Ribeira