Os socialistas de Ribeira propoñen mellorar a rúa da Cruz (Aguiño) coa compra dun inmóbel

O grupo socialista de Ribeira presenta ao pleno da Corporación un rogo relativo á rúa da Cruz, emprazada no centro urbano de Aguiño e obxecto arestora dunha serie de melloras para dotala de pavimento e canalización de augas pluviais. Segundo o PSOE local, a rúa ten unha serie de eivas no seu entronque coa vía das Américas, onde presenta unha “falta de anchura notábel debido á actual construción dunha casa cos seus anexos”.

Estas construcións, sinala a agrupación, están afectadas polo trazado do actual PXOM do Concello de Ribeira, cun viario de 10 metros de ancho. O PSOE fai saber que “dada a céntrica localización destes inmóbeis, así como por tratarse dunha vía utilizada con frecuencia pola veciñanza, resultaría importante a súa posíbel adquisición e posterior adecuación do espacio por parte do Concello de Ribeira, en aras do desenvolvemento axeitado da rúa e o tecido de vías urbanas, evitando a creación dun funil e facilitando a circulación rodada e veciñal”.

En base ao exposto anteriormente, desde o grupo municipal pide que “se fagan as xestións oportunas coa propiedade do ben inmóbel de cara a negociar a adquisición da superficie afectada polo PXOM, previa valoración técnica oportuna; argumentando que por parte da titularidade do predio a total dispoñibilidade para chegar a un entendemento”.